یکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۵

رادیو

از وقتی اومدم خدمت و به لطف خدمت روزانه چند ساعتی رادیو گوش می کنم. صبح ها با سر و صدا های بنفشه رافعی که از اتوبوس سرویس پخش می شه و آهنگ ها و اخباری بخش صبحگاهی و ظهرانه رادیو پیام از رادیو داخل اتاق. راستی فکر می کنم این چند ماهه چند برابر کل عمرم رادیو گوش کرده ام.