شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۵

17 + 1 تیر

سلام ، سعيد امامي، داروي نظافت، روزنامه هاي زنجيره اي، كوي دانشگاه، خيابون انقلاب، بيمارستان شريعتي، دانشجو، گروه فشار، نيروي انتظامي، عزت ابراهيم نژاد، امير آباد، باطبي، براندازي، خون، استعفا، خاتمي، اراذل و اوباش، اقدام عليه امنيت ملي، خوابگاه، آتش، تشويش اذهان عمومي، بازداشتگاه ...، اوين، 23 تير، راهپيمايي مردمي، ريش تراش، اروجعلي، باتوم، اشك، يگان ويژه، اپوزيسيون، خفه شو ...
ايكاش زمان براي هميشه در شامگاه 17 تير 78 متوقف مي شد.
ايكاش دانشجويان هيچوقت به سرشان نمي زد كه به تعطيلي يك روزنامه اعتراض كنند.
ايكاش اجازه مي دادند تا مهاجمان آنها را تا آنجا كه مي خورند كتك بزنند.
ايكاش سعي مي كردند تا درد زخم ها را تحمل كنند و كار را به خيابان ها نكشند.
ايكاش ...

هیچ نظری موجود نیست: