یکشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۳

کشف تازه دانشمندان : دریاچه یخ در نزدیکی مدار استوایی مریخ

دانشمندان فضایی در کنفرانس اخیر خود در هلند اعلام کردند که بر اساس تصاویر بدست آمده از فضای پیمای اروپایی شواهدی مبنی بر وجود دریاچه های یخی در نزدیکی مدار استوایی مریخ بدست آمده است.

مدارک بدست آمده از تصاویر گرفته شده – و البته هنوز منتشر نشده – توسط فضای پیمای سازمان فضایی اروپا Mars Express در سال گذشته استنباط شده است. این فضاپیما در حال حاضر نیز هچنان دور مدار سیاره سرخ مریخ در حال گردش است. دانشمندان بر این باور هستند که وجود آب یا یخ, شانس وجود حیات میکروسکوپیک را روی این سیاره افزایش می دهد و می توان آنرا دلیلی بر چنین حیاتی در مریخ دانست. برای مدت زمانی طولانی فرضیه وجود آب در زمانی خاص در مریخ محا مناقشه دانشمندان بوده است. اطلاعات بدست آمده از مریخ پیمای ناسا نیز که اخیرا منشتر شده است چنین فرضیه را تایید می کند. با این وجود اکثر دانشمندان بر این باورند که آب احتمالی در جو در سال های بسیار دور تبخیر شده و از بین رفته است.

منبع : www.neowin.net

۱۳ نظر:

ناشناس گفت...

I have been to your site and I too am working very hard at adsense adsense earning gogle gogle luckysign.googleearn.hop.clickbank.net make money money power power to increase my revenue. I am also looking into many NEW ways to utilize the design to further direct people to follow my ads.
adsense adsense earning gogle gogle luckysign.googleearn.hop.clickbank.net make money money power power

blaze گفت...

Great info about adsense free google googleadsensesearch.com money I have a lage interest also and have a site about adsense free google googleadsensesearch.com money please feel free to check it out.

Editor Choice گفت...

Interesting Blog. well done!.
The following site is interesting:
Go 2 clickbank clickbank Directory, Clickbank secure market place offers you the best choice of products availabe on internet. Just check it.

doer گفت...

Hello, just visited your blog, it's informative. I also have a website related togoogle adsense software. So make sure you visit and hope it's useful.

ناشناس گفت...

Very cool blog you got! I just added you to my bookmarks!

I have a great article resource you might want to check out.

Google Page Rank 6 گفت...

Want more clicks to your Adsense Ads on your Blog?

Then you have to check out my blog. I have found a FREE and Legitimate way that will increase your earnings.

Come Check us out. How to Boost Your AdSense Revenue

Gordon گفت...

Hello, just visited your blog, it's informative. I also have a website related togoogle adsense software. So make sure you visit and hope it's useful.

Google Page Rank 6 گفت...

Want more clicks to your Adsense Ads on your Blog?

Then you have to check out my blog. I have found a FREE and Legitimate way that will increase your earnings.

Come Check us out. How to Boost Your AdSense Revenue

Johnny گفت...

Hello, just visited your blog, it's informative. I also have a website related togoogle adsense software. So make sure you visit and hope it's useful.

ناشناس گفت...

Yo, This blog is pretty neat. You should check out mine sometime. It pretty much covers make money from home with your computer related stuff.

Goodman441 گفت...

Hello and thank you for welcoming me to this clickbank clickbank clickbank go2clickbank.com blog. As a fellow webmaster i am always in need of good traffic. Please visit my site at: www.ickaboo.com when you have a chance.

ناشناس گفت...

I have to admit, the name nailed me. No better way to describe me other than, Desperate for Money. The claim to make $1,000 in 48 hours sounds appealing. Has anyone read and tried any of these ideas?

doer گفت...

Hello, just visited your blog, it's informative. I also have a website related togoogle adsense software. So make sure you visit and hope it's useful.