جمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۳

مقایسه آماری استفاده از موتور های جستجو

به نقل از یاهو اقتصادی

بر مبنای تحقیق موسسه Nielsen//NetRatings بیشتر افرادی که قصد دارند به جستجو در اینترنت بپردازند, برای یافتن جواب مورد نظر خود از چند موتور جستجو استفاده می کنند. طبق آخرین گزارش منتشر شده, 47 درصد کل جستجو های انجام شده در اینترنت از طریق سایت گوگل, 21 درصد یاهو, 13 درصد MSN و 19 درصد نیز از طریق سایر موتور های جستجو انجام می شود. Nielsen//NetRatings یک استاندارد جهانی برای اندازه گیری و آنالیز بازدید کنندگان اینترنت محسوب می شود. بر مبنای نتایج این استاندارد, تنها عده کمی از کاربران اینترنت منحصرا از یکی از سه موتور جستجوی بزرگ یعنی گوگل, یاهو و MSN استفاده می کنند.

در این گزارش آمده است که 58 درصد از کسانی که از گوگل به عنوان جستجوگر اصلی خود استفاده می کنند, در کنار آن برای یافتن پاسخ های مورد نظر خود حداقل سری به یکی از دو جستجوگر بزرگ دیگر یعنی یاهو و MSN هم می زنند. در عوض 42 درصد آنها نیز یا منحصرا از گوگل استفاده می کنند و یا در کنار گوگل از سایر موتور های جستجو های غیر از یاهو و MSN استفاده می کنند. این مسئله بیانگر این است که با وجود حاکمیت مطلقه گوگل بر بازار موتور های جستجو, یاهو و MSN نیز این شانس را دارند که درصدی از کاربران را انتخاب اول آنها گوگل است ولی در کنار آن از سایر موتور های جستجو استفاده می کنند را به خود جذب کنند و رقابت شان با گوگل را جدی تر کنند. از سوی دیگر 71 درصد از کاربرانی که گزینه اول آنها برای جستجو یاهو است نیز حداقل سری به یکی از دو جستجوگر بزرگ دیگر یعنی گوگل و MSN می زنند و 70 درصد از کسانی هم گزینه اصلی شان MSN است, از دو موتور جستجوی بزرگ دیگر در کنار آن استفاده می کنند.

کن کاسار مدیر اجرایی موسسه Nielsen//NetRatings در باره نتایج این تحقیق می گوید : " آمار های بدست آمده نشان از وجود نوعی بحران برای گوگل و دو موتور جستجوی بزرگ دیگر دارد, زیرا اکثریت کاربرانی که از این جستجوگر ها استفاده می کنند, بطور انحصاری از آنها استفاده نمی کنند و در کنارشان از جستجو گر های دیگری نیز بهره می گیرند. بنابراین می توان گفت که یک حالت فرصت و تهدید برای هر سه موتور جستجو وجود دارد. در صورتیکه خوب عمل کنند می توانند کاربران معلق جستجوگر های دیگر را بخود جذب کنند و در صورت ضعیف عمل کردند ممکن بخشی از کاربران ثابت خود را از دست بدهند. "

در جدول زیر آمار کاربران جستجوگران گوگل, یاهو و MSN آورده شده است. در کنار آن درصد کاربرانی که از یک موتور جستجو منحصرا استفاده نمی کنند نیز درج شده است.

در صدی کسانی که از یک جستجوگر بطور انحصاری استفاده نمی کنند

تعداد کسانی که از یک جستجوگر بطور انحصاری استفاده نمی کنند

تعداد جستجو کننده های واحد *

موتور جستجو

%58

41267

70998

Google

%71

33099

46774

Yahoo

%70

28021

40250

MSN

· منظور از تعداد جستجو کننده های واحد, تعداد کاربرانی مجزایی است که در دوره زمانی انجام این تحقیق مشغول عمل جستجو در موتور های جستجوی مختلف بوده اند.جستجو های انجام شده در صفحات داخلی نتایج پیدا شده, جزو آمار محسوب نشده اند.

براساس نتایج بدست آمده, می توان گفت که گوگل نسبت به سایر بیشترین جستجو کننده های وفادار بخود را دارد.یعنی 42 درصد کاربران. 58 درصد از کاربران گوگل از دو موتور جستجوی دیگر نیز استفاده می کنند. اگر بخواهیم بطور دقیق تری جزئیات را بیان کنیم, باید گفت که 26 درصد آنها همزمان از یاهو, 19 درصد همزمان از MSN و 14 درصد نیز همزمان از هر دو جستجوگر یاد شده در کنار گوگل استفاده می کنند. میزان کاربران وفادار یاهو که انحصارا از این جستجوگر استفاده می کنند, 29 درصد کل جستجو کننده ها و در مورد MSN 30 درصد کل است. بنابراین 71 درصد کاربران یاهو از جستجوگر های دیگر هم استفاده می کنند. 39 درصد همزمان از گوگل, 11 درصد همزمان از MSN و 21 درصد هم از هر دوی این جستجوگر ها در کنار یاهو استفاده می کنند. از میان 70 درصد کاربر MSN که در کنار این سایت از دو موتور جستجوی بزرگ دیگر هم استفاده می کنند, 33 درصد همزمان از گوگل, 13 درصد همزمان از یاهو و 24 درصد هم همزمان از گوگل و یاهو در کنار این جستجوگر استفاده می کنند.

در جدول زیر آمار کاربران اشتراکی هر سه موتور بزرگ جستجو به تفکیک جستجوگر های مختلف آورده شده است.

MSN

Yahoo

google

استفاده اشتراکی

%39

%26

Google vs Yahoo

%33

%19

Google vs MSN

%13

%11

Yahoo vs MSN

%24

%21

%14

Googel vs Yahoo vs MSN

%70

%71

%58

درصد کل کاربران اشتراکی

آخرین رتبه بندی موتور های جستجو

بر مبنای گزارش Nielsen//NetRatings, آخرین رتبه بندی موتور های جستجو که در ژانویه 2005 صورت گرفته است, بر اساس تعداد عبارات جستجو شده در هر یک از موتور های جستجو انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده گوگل همچنان برترین و پر استفاده ترین موتور جستجو در جهان است. تقریبا 47 درصد کل جستجو های های انجام شده در اینرتنت از طریق این سایت صورت می گیرد. یاهو و MSN هم کدام با 21 و 13 درصد به ترتیب رتبه های دوم و سوم در اختیار دارند. بنابراین می توان گفت بیش از 80 درصد از کل جستجو های انجام شده در جهان از طریق این سه جستجوگر بزرگ صورت می گیرد. در این آمار بر اساس بررسی عملکرد 60 موتور جستجوی شناخته شده در اینترنت استخراج شده است.

در جدول زیر تعداد و درصد جستجو های انجام شده در سه جستجوگر اول جهان را می توانید ببینید.

درصد جستجو کننده های واحد

تعداد جستجو کننده های واحد

موتور جستجو

%47

1,923,153

Google

%21

868,174

Yahoo

%13

523,188

MSN

%81

4,085,880

آمار کل

منبع : یاهو اقتصادی

مشاهده : موسسه Nielsen//NetRatings

هیچ نظری موجود نیست: