چهارشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۹

174 میلیون آمریکایی در ماه فوریه 28 میلیارد ویدئوی آنلاین دیدند

بنا به آمار سایت معتبر comScore, در ماه فوریه کاربران اینترنت در آمریکا بیش از 28 میلیارد و یکصد میلیون ویدئوی آنلاین مشاهده کردند. سایت های مرتبط با گوگل 11 میلیارد و نهصد میلیون پیشتاز سهم ویدئو های آنلاین با 42.5 درصد است.
99 درصد ویدئو های مشاهده شده در سایت های مربوط به گوگل از سایت توتیوب بوده است. سایت Hulu با 912 میلیون و پانصد هزار و 3.2 درصد در رده دوم قرار دارد. سهم ویدئو آنلاین های مربوط به سایت های مایکروسافت, 623 میلیون (2.2درصد) است. یاهو با 455 میلیون ویدئو و 1.6 درصد در رده چهارم قرار دارد. Turner Network هم با 318 میلیون ویدئو و 1.1 درصد در رده بعدی است. با توجه به آمار 174 میلیونی بازدید کنندگان ویدئو های آنلاین, هر کاربر آمریکایی در ماه بطور متوسط 161 ویدئوی آنلاین دیده است. جدول کامل ده پیشتاز برتر را ببینید.

Top U.S. Online Video Content Properties* by Videos Viewed
February 2010
Total U.S. – Home/Work/University Locations
Source: comScore Video Metrix
Property Videos (000) Share of Videos (%)
Total Internet : Total Audience 28,123,542 100.0
Google Sites 11,950,024 42.5
Hulu 912,525 3.2
Microsoft Sites 622,569 2.2
Yahoo! Sites 454,761 1.6
Turner Network 317,623 1.1
Viacom Digital 305,155 1.1
Fox Interactive Media 290,181 1.0
CBS Interactive 289,303 1.0
AOL LLC 240,102 0.9
Megavideo.com 188,555 0.7


کاربران Unique
تعداد کاربران انحصاری unique سایت های مرتبط با گوگل 132 میلیون و دویست هزار نفر (میانگین 93.9 ویدئو برای هر نفر) بوده است. تعداد کاربران unique برای باهو 53.5 میلیون نفر و میانگین 8.5 ویدئو بوده است. در رده سوم سایت CBS Interactive قرار دارد 45.3 میلیون کاربر و متوسط 6.4 ویدئو برای هر نفر. بیشترین تعداد متوسط ویدئو برای هر نفر بعد از گوگل متعلق به سایت Hulu است با میانگین 23.3. جدول کامل ده پیشتاز برتر در عرصه کاربران Unique را ببینید.

Top U.S. Online Video Content Properties* by Unique Viewers
February 2010
Total U.S. – Home/Work/University Locations
Source: comScore Video Metrix
Property Unique Viewers (000) Average Videos per Viewer
Total Internet : Total Audience 174,227 161.4
Google Sites 133,245 93.9
Yahoo! Sites 53,523 8.5
CBS Interactive 45,298 6.4
Microsoft Sites 41,886 14.9
Fox Interactive Media 40,053 7.2
Hulu 39,213 23.3
Facebook.com 36,632 5.1
Viacom Digital 35,348 8.6
Turner Network 31,822 10.0
AOL LLC 28,986 8.3

چند نکته جالب
83.1 درصد کاربران آمریکایی اینترنت, در ماه فوریه ویدئو های آنلاین مشاهده کردند.
132 میلیون و 400 هزار نفر, 11 میلیارد و نهصد میلیون ویدئو در سایت یوتیوب مشاهده کردند. 89.5 ویدئو برای هر نفر.
مدت زمان متوسط ویدئو های آنلاین مشاهده شده 4.3 دقیقه بوده است.
بیشترین زمان صرف شده برای مشاهده ویدئو های آنلاین, مربوط به سایت Hulu است با زمان 2.4 سایت.

منیع: WebProNews

هیچ نظری موجود نیست: