جمعه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۹

کاهش 3.4 درصدی درآمد تبلیغات اینترنتی سال 2009 نسبت به 2008

در حالیکه از سال 2002 تا 2008 همه ساله در آمد تبلیغات اینترنتی افزایش داشته است, اما در سال 2009 این روند متوقف شد و برای اولین بار کاهش یافت. میزان این کاهش 3.4 درصد بوده است و از 23 میلیارد و 448 میلیون دلار سال 2009 به 22 میلیارد و 661 میلیون دلار رسید. پیش از این فقط طی سال های 2000 تا 2002 روند درآمد تبیلغات اینرنتی شاهد کاهش بوده است. این آمار بر اساس اطلاعات سایت iab.net (Internet Advertising Bureau and PricewaterhouseCoopers) استخراج شده است.
روند درآمدهای اینترنتی در 11 سال اخیر به این شکل بوده است.

1999 – 4 میلیارد و 621 میلیون دلار
2000 – 8 میلیارد و 87 میلیون دلار
2001 – 7 میلیارد و 134 میلیون دلار
2002 – 6 میلیارد و 10 میلیون دلار
2003 – 7 میلیارد و 267 میلیون دلار
2004 – 9 میلیارد و 626 میلیون دلار
2005 – 12 میلیارد و 542 میلیون دلار
2006 – 16 میلیارد و 879 میلیون دلار
2007 – 21 میلیارد و 206 میلیون دلار
2008 – 23 میلیارد و 448 میلیون دلار
2009 – 22 میلیارد و 661 میلیون دلارسه ماهه های اول, دوم و سوم سال 2009 وضعیت درآمد های تبلیغات اینترنتی نسبت سال 2008 کاهش پیدا کرده بود. چنین روند نسبت 6 سال قبل بی سابقه بود, زیرا در تمامی آن سال درآمد های هر سه ماهه نسبت به سال قبلش رشد پیدا کرده بود. اما سه ماهه آخر سال 2010 یکجور اعاده حیثیت برای سال 2009 بود. در این سه ماهه نه تنها درآمد تبلیغات اینرنتی نسبت به سه ماهه های اول تا سوم 2009 افزایش پیدا کرد بلکه حتی نسبت به سه ماهه 2008 هم رشد پیدا کرد و بدین ترتیب تا به حال بیشترین درآمد یک سه ماهه در تاریخ تبلیغات اینترنتی متعلق به همین سه ماهه آخر سال 2009 است.
میزان درآمد در سه ماهه چهارم 2009, 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود در حالیکه این رقم در سه ماهه سوم همین سال 5 میلیارد و 500 میلیون دلار بود. یعنی 13.8 درصد رشد. میزان درآمد در سه ماهه چهارم سال 2008 هم 6 میلیارد و 100 میلیون دلار بود. یعنی 2.6 درصد رشد.
بدین ترتیب در حالیکه در 9 ماهه اول سال 2009 کاهش درآمد های تبلیغات اینترنتی دورنمای تاریکی را رقم زده بود اما سه ماهه آخر 2009 باز هم همه را امیدوار کرد.

درآمد تبلیغات اینترنتی بر حسب تقسیمات سه ماهه
سال 2009
سه ماهه اول – 6 میلیارد و 261 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 5 میلیارد و 500 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 5 میلیارد و 432 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 5 میلیارد و 468 میلیون دلار

سال 2008
سه ماهه اول – 6 میلیارد و 100 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 5 میلیارد و 838 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 5 میلیارد و 745 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 5 میلیارد و 765 میلیون دلار

سال 2007
سه ماهه اول – 5 میلیارد و 946 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 5 میلیارد و 267 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 5 میلیارد و 94 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 4 میلیارد و 899 میلیون دلار

سال 2006
سه ماهه اول – 4 میلیارد و 784 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 4 میلیارد و 186 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 4 میلیارد و 61 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 3 میلیارد و 848 میلیون دلار

سال 2005
سه ماهه اول – 3 میلیارد و 608 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 3 میلیارد و 147 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 2 میلیارد و 985 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 2 میلیارد و 802 میلیون دلار

سال 2004
سه ماهه اول – 2 میلیارد و 694 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 2 میلیارد و 333 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 2 میلیارد و 369 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 2 میلیارد و 230 میلیون دلار

سال 2003
سه ماهه اول – 2 میلیارد و 182 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 1 میلیارد و 793 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 1 میلیارد و 660 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 1 میلیارد و 632 میلیون دلار

سال 2002
سه ماهه اول – 1 میلیارد و 580 میلیون دلار
سه ماهه دوم – 1 میلیارد و 452 میلیون دلار
سه ماهه سوم – 1 میلیارد و 458 میلیون دلار
سه ماهه چهارم – 1 میلیارد و 520 میلیون دلار

همچنین در سه ماهه آخر سال 2009, بیتشرین سهم از درآمد مربوط به موتور های جستجو و تبلیغات نمایشی در آنها بوده است. این رقم برای این سه ماهه 47 درصد بوده است در حالیکه این رقم برای نمونه مشابه سال 2008, 46 درصد بود.
سعی خواهم کرد در آینده نزدیک یک پرونده مفصل و خوب درباره آمار مربوط به تبلیغات اینترنتی در سال های مختلف بنویسم.

منبع: WebPronews

هیچ نظری موجود نیست: